Friplats beviljad

Er friplats har beviljats. För att slutföra er anmälan så behöver vi lite mer information gällande ert barn. Fyll i informationen nedan så snart som möjligt. Tack på förhand!
 • Vi har redan samlat in detta tidigare. Fyll i deltagarens personnummer för att vi ska kunna identifiera vilken deltagare vi ska lägga till informationen till.
  Läs hur vi hanterar personuppgifter
 • Vi som jobbar med Sävarcamp följer den senaste utvecklingen gällande Coronaviruset. Om lägret tråkigt nog skulle ställas in så kommer deltagaravgiften att återbetalas. Du kan alltid läsa våra senaste uppdateringar gällande Coronaviruset på vår sida www.savarcamp.se/corona
 • Sävarcamp dokumenteras såväl i bild som på film. I och med att du skickar in anmälan godkänner du att vi får använda media av dig eller det anmälda barnet i våra kommunikationskanaler. Det kan även vara så att våra sponsorer använder bilder som vi skickar till dem. Vill du att ditt barn inte skall vara med på bild eller film vill vi att du kontaktar oss på info@savarcamp.se
 • Ange telefonnummer till barnet, om barnet har en telefon.
 • Om barnet har allergier ber vi er att förtydliga om allergin är luftburen etc.
 • Vänligen ange nedan om allergin är luftburen.
 • Specialkost? Är det någon eller några dagar ditt barn inte kan vara med? Äter ditt barn lite? Är ditt barn blyg? Annat du tycker vi bör känna till.
 • Grupper

  Lägret är indelat i grupper om 10-12 barn. Grupperna planeras innan lägret. Därför vill vi gärna veta om du har önskemål att vara med någon särskild kompis. Skriv gärna för och efternamn på kompisen.
 • Används vid kommunikation. Vi skickar samtlig information via mejl till alla deltagare.

Hantering av personuppgifter

Sävar IKs integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Sävar Idrottsklubb 894000-8181, Aspvägen 30 91831 Sävar (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt

hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och deltagaravgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till Specialförbund/specialdistriktsförbund (SF/SDF). Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Umeå kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som

sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal
Licenshantering Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse
Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare

kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring,

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen via kansliet@savarik.se för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Rättigheter för den enskilde.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Sävar IKs styrelse.